Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 04 2012

underweightperfection
4199 8715
Reposted fromraija raija
underweightperfection
1469 1150
underweightperfection
4447 4879
Reposted fromraija raija
underweightperfection
4493 0bd3
Reposted fromraija raija
underweightperfection
4555 9e41
Reposted fromraija raija
underweightperfection
5714 7ba7
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaraija raija
underweightperfection
9399 904b
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaraija raija
underweightperfection
7972 617d
Reposted fromso-skinny so-skinny viaraija raija

April 18 2012

underweightperfection
8236 bd8d 500
Reposted fromchudosc chudosc
underweightperfection
8246 0acd
Reposted fromchudosc chudosc
underweightperfection
8302 a350
Reposted fromchudosc chudosc
underweightperfection
5750 89bf
Reposted fromchudosc chudosc
underweightperfection
0358 843d 500
Reposted fromchudosc chudosc
underweightperfection
0326 740a
Reposted frompeluda peluda
underweightperfection
3378 e408 500
Reposted frompeluda peluda
underweightperfection
3390 54e7
Reposted frompeluda peluda
underweightperfection
4989 b58d
Reposted frompeluda peluda
underweightperfection
1574 bfbe
Reposted frompeluda peluda
underweightperfection
1627 22e9
Reposted frompeluda peluda
underweightperfection
"Ciało i rozum są w wiecznej niezgodzie
Bo ciało widzą inni
A rozum masz w sobie
Wewnątrz czy na zewnątrz
W swoim własnym ciele musisz czuć się dobrze
Jeśli tak nie jest to nie istniejesz
Więc zrób wszystko by tak było
Wszystko za wszelką cenę."
Reposted frompeluda peluda
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl